Bases ideològiques de l’Assemblea Oberta Municipalista


 

De cara a les eleccions municipals de 2015, cal vertebrar una candidatura de base popular i mètode assembleari, amb vocació d’esdevenir majoritària i referencial de l’esquerra a Granollers. Aquesta candidatura ha de tenir com a objectiu trencar les lògiques de la participació i l’acció política actuals, bastint un projecte d’apoderament popular al carrer i a les institucions. La proposta de govern de la Unitat Popular –de la qual en som fills- té com a fil conductor aquest apoderament popular, perquè no hi ha millor govern que la pròpia gent, no hi ha millor alcalde que el poble. Hem d’invertir l’equació, el poble mana, el govern i l’Ajuntament obeeixen.

 

És en aquesta lògica i en l’actual conjuntura de multiplicitat de crisis (econòmica, social democràtica, nacional, cultural…), que llancem una proposta política basada en les necessitats bàsiques de les classes populars i a la vegada en les seves  reivindicacions. Una proposta que s’ha de situar en el marc de l’ofensiva de recentralització espanyola que s’ha traduït en una bateria de mesures legislatives dirigides a laminar l’autonomia municipal, com la Llei de Reforma dels Governs Locals, però també la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat, la llei d’horaris comercials, la Llei de reforma de l’Administració Pública, entre altres. I, sobretot en un context on les institucions estatals, autonòmiques i municipals són esclaves del pagament del deute i dels seus interessos i de les polítiques imposades per institucions europees de contenció del “dèficit”.

 

Cap a la ruptura democràtica i la independència dels Països Catalans

Els municipis són un àmbit clau des del qual estructurar la pressió popular per a la ruptura democràtica i poden ser-ho també per a la canalització d’estratègies desobedients. I són també un àmbit clau per a l’acumulació de forces. Un moment de ruptura, sempre tenint present la gran quantitat d’escenaris possibles, podria tenir lloc a les eleccions municipals properes (maig 2015) si la situació en què ens trobem és la d’un bloqueig. En segon lloc, són peces claus de construcció nacional, espais des dels quals vincular els diferents territoris de la nació.

 

Així doncs, l’Assemblea Oberta Municipalista (AOM) treballarem per:

 

 • Afavorir el procés popular cap a la ruptura democràtica i la independència, donant suport a les iniciatives polítiques i socials favorables al referèndum.
 • Donar el protagonisme al poble, afavorint i reforçant una candidatura d’esquerres i independentista que sigui favorables a la ruptura democràtica enfront de dinàmiques institucionalistes.
 • Acumular forces en pro d’un referèndum unilateral i per tant desobedient, de manera coherent amb la línia política nacional.

 

Poder popular i democràcia directa

La construcció d’alternatives polítiques, socials i econòmiques al capitalisme han de ser, necessàriament, de base. A més, des de la proximitat i en base a les necessitats concretes de les classes treballadores i populars és més senzill i efectiu lluitar contra l’hegemonia dels valors i les polítiques neoliberals. I és per això que l’Assemblea Oberta Municipalista ha de fer de la construcció d’eines de poder popular, vinculades i sorgides de la gent, una peça clau de la seva alternativa. L’apoderament popular és la base de l’autoorganització política i el ciment d’una transformació social sòlida.

 

En aquest sentit, l’Assemblea Oberta Municipalista treballarem per:

 • Crear una Candidatura municipalista de poder i organització popular des de Granollers i donar suport actiu a aquelles iniciatives ja existents que treballin en alguna línia de la unitat popular (dret a un treball i un habitatge dignes, per una escola pública i de qualitat, per una sanitat pública…).

 

Lluita contra l’atur i l’activació econòmica

 

Entre les necessitats més bàsiques i urgents de les classes populars hi ha la lluita contra l’atur i per una economia al servei de les persones, de la majoria. En aquests sentit l’àmbit local i la proximitat són espais idonis per a la generació d’alternatives, tant des de l’àmbit social com des de l’institucional, que contribueixin a forjar alternatives nacionals i internacionals. Els municipis tenen una certa capacitat d’incidència en aquest àmbit i, alhora, hi ha molts agents socials de l’entorn de la Unitat Popular que estan treballant en una línia molt semblant a la nostra: cooperatives, entitats de l’economia social, gent del sindicalisme de base…

 

Així doncs cal que l’Assemblea Oberta Municipalista s’impliqui en aquesta tasca:

 

 • Economia social i solidària i cooperativisme. Cal donar suport a les iniciatives sorgides en aquest àmbit que es plantegin, estratègicament, com a iniciatives que cerquen  també crear un model de producció nou.
 • Planificació econòmica local/territorial. Cal encarar la recuperació econòmica en clau popular, no només apuntalant alternatives concretes i molt reduïdes sinó també definint estratègiques econòmiques d’abast més ampli, que en possibilitin la seva incidència i la seva sostenibilitat.
 • Economia pública i remunicipalitzacions. L’AOM defensarà un sector públic fort i lluitarà contra les privatitzacions dels serveis bàsics de l’Ajuntament fomentant-ne la remunicipalització.

Drets i justícia social davant la crisi

L’atac frontal que ha patit el sistema de drets socials del migrat estat del benestar és un fet incontestable. La crisi econòmica ha servit de pretext per radicalitzar el programa neoliberal de les elits econòmiques. Així, aquests anys de crisi econòmica han concentrat els majors atacs als drets socials de la població. La idea d’un capitalisme amb rostre humà s’ha demostrat totalment inviable. L’AOM treballem per construir un model econòmic diferent que ampliï la democràcia, redueixi la desigualtat i asseguri la justícia social. Per això cal aprofitar les eines d’autoorganització popular però també les institucionals per defensar els nostres drets legítims. És cabdal evitar una degradació encara superior de les condicions de vida mitjançant els programes d’austeritat imposats contra la voluntat popular. Una economia supeditada al pagament del deute i als interessos de les elits econòmiques només condueix a l’empitjorament de les nostres condicions de vida.

 

Així doncs, l’AOM es compromet a treballar en:

 • Suport a les assembles d’aturats i al sindicalisme de base a nivell local. Cal defensar l’autorganització de les persones treballadores, aturades i precàries com a espai de generació d’alternatives, d’apoderament i mobilització.
 • Suport i impuls d’assemblees àmplies pels drets socials com a espais de mobilització de diversos sectors socials.
 • Priorització absoluta dels drets socials en la gestió política local i desenvolupament d’alternatives concretes.
 • Defensa del drets de les persones migrades a la nostra nació i garantir els serveis públics universals, sigui quin sigui l’origen de la persona.
 • Crear espais per a treballar una auditoria ciutadana municipal per determinar la part il·legítima del deute per alliberar uns recursos que permetin satisfer les necessitats bàsiques de la majoria de la població.