Informes del Grup Municipal

La Crida per Granollers-CUP dóna un sí crític al Pla Estratègic d’Acció Social

La regidora Maria Oliver ha iniciat la seva intervenció amb una reflexió a mode de preàmbul, afirmant que per «atendre les necessitats de la població hem de partir del principi d’igualtat i d'equitat i fer-ho de manera integral, per això creiem necessari que aquest Pla d’acció social de Granollers ha d'acompanyar-se de mesures socials fermes per part de la Generalitat.»

Tal com afirma el Col·legi de Treball Social en el seu estudi «Els Serveis Socials Bàsics a la província de Barcelona, Situació actual i propostes de millora» cal obrir la reflexió i el debat sobre el repartiment competencial en matèria de Serveis Socials i fomentar la igualtat en l’accés als Serveis Socials, sense menyscabar la descentralització, entesa com la presa de decisions properes al ciutadà.»

Aquesta hauria de ser una responsabilitat compartida de les regidories de Serveis Socials i del Departament competent de la Generalitat. Per això des d’aquí els convidem a començar a construir un nou model que doni resposta a l’actual iniquitat.

Ha reclamat que per part de la Generalitat s’acompleixi el compromís establert de Renda Ciutadana Garantida, encara sense executar. També ha reclamat, com a passes per eradicar la desigualtat social, que es cerqui tant des de l’Ajuntament com des de la Generalitat mecanismes per ampliar els pressupostos en acció social a través de l’increment d’impostos a les rendes més elevades, com a elements que contribuirien a reduir les desigualtats socials i a garantir els drets socials que han de fer possible la inclusió universal. Ha reclamat a l’Ajuntament que faci més distributiu els impostos incrementant l’IBI als habitatges de major valor cadastral i establint la tarificació social, així com al Govern de la Generalitat de PdeCat i ERC que incrementi el tram de l’IRPF a les rendes més altes.

Com molt bé apunta el Pla d’Acció Social aprovat pel Ple «l’accés i manteniment de l’habitatge és el factor d’exclusió més important» i per tant són imprescindibles i urgents mesures supramunicipals com fixar un preu màxim de l’habitatge, l’expropiació dels habitatges deshabitats o incrementar un 50% d'IBI als habitatges buits, totes elles mesures estructurals només es poden implementar si hi ha voluntat política.

Pel que fa referència al Plan d'Acció Social entenem que manca concreció sobretot pel que fa referència a objectius, calendari i pressupost, qüestió que ja vam comunicar a la Comissió Informativa. En tot moment eviten concretar què volen aconseguir, amb quins recursos i per quan, i això implica que l'avaluació es converteix en un exercici totalment subjectiu.

Des de la Crida-CUP han manifestat que, malgrat una mirada excessivament localista i inconcreta, aquest és un Pla que en termes generals ens satisfà motiu pel qual hem felicitat l’equip de Serveis Socials que l’ha desenvolupat.

Una a una la regidora ha anat desgranant la satisfacció perquè el Pla hagi incorporat algunes de les propostes en les que la CUP ve insistint des de fa anys com allargar la durada dels plans d’ocupació fins a un any o simplificar i agilitzar la burocràcia. El Pla ens dóna la raó en afirmar que la privatització dels recursos compartits és contrària als objectius de sostenibilitat, i en això podríem incloure Centres de dia, residències i fins i tot el mateix Hospital que nosaltres considerem que s’haurien de municipalitzar; ens reforç quan afirma que l’administració ha de deixar espais a l’autogestió i l’autoregulació de la ciutadania; quan certifica que la segregació escolar a Granollers és un problema important; o quan conclou que cal un treball en xarxa i que totes les polítiques contemplin els objectius d’equitat i inclusió. Ens satisfà que parlin d’accessibilitat sense discriminacions, pel que esperem que resolguin els problemes de mobilitat de les persones invidents com a conseqüència dels obstacles situats a les façanes en el futur Pla d’accessibilitat. Celebrem que el Pla reflecteixi la necessitat de millorar la mobilitat en bicicleta i de disminuir la contaminació a la ciutat i que parli de descentralitzar l’oferta sociocultural cap als barris

Per últim també ens satisfà que incloguessin en l’apartat migracions l’estudi per gèneres tal com vam demanar a la Comissió Informativa. És d'agrair que després de demanar-ho reiteradament per primera vegada tinguem damunt la taula un Pla amb perspectiva de gènere i mirada interseccional.

Per aquests motius hi hem votat a favor i batallarem perquè aquestes propostes no esdevinguin un calaix de sastre i puguin fer-se realitat.

 [Més informes el ple de gener]